Lautakunnat

Lautakunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka johtavat julkisten palveluiden tuottamista kunnassa. Lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitsee valtuusto toimikautensa alussa. Lautakunta vastaa tehtäväalueensa toiminnasta, talouden ja organisaation kehittämisestä ja sisäisen valvonnan järjestämisestä.

Karstulan kunnassa toimii kolme lautakuntaa: tarkastuslautakunta, sivistyslautakunta ja tekninen lautakunta.

Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet.

Sivistyslautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset päivähoito-, esi- ja perusopetus-, lukio- ja muu 2. asteen koulutus-, kansalaisopisto-, kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso-, liikunta- ja työpajapalvelut.

Teknisen lautakunnan perustehtävänä on hoitaa kunnanvaltuuston hyväksymässä johtosäännössä määrätyt kunnanvaltuuston hyväksymän strategian toteuttamiseksi tarpeelliset viranomais-, tila-, kunnallistekniikka-, palo- ja pelastus-, jätehuolto- ja yksityistiepalvelut. Lisäksi tekninen lautakunta toimii toimialaansa koskevissa erityislaeissa määrätyissä lupa- ja viranomaistehtävissä.

Lisätietoja Karstulan toimielimistä.

 

ETÄISYYS KARTTA